Medezeggenschapsraad (MR)


De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee personeelsleden. De directeur heeft geen zitting in de MR maar kan worden gevraagd om advies te geven. De ouders worden gekozen en hebben in principe zitting voor drie jaar. Men kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Wanneer een ouder geen kind meer op school heeft moet men uit de MR. Er kunnen geen twee leden uit één gezin in de MR/OV zitting hebben.

GMR

Omdat het overleg van het schoolbestuur met elke MR zeer tijdrovend zou zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR bestaat uit leden van alle MR's van het openbaar primair onderwijs Leeuwarden. Iedere MR levert één lid, wisselend in een periode van drie jaar een personeelslid of een ouder. Het reglement van de (G)MR vindt u op de site van Proloog.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van de Professor Wassenberghskoalle heeft een dagelijks bestuur en daarbij een groep van mensen die helpen bij allerlei activiteiten

De doelstelling van de oudervereniging (OV):

 • Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en haar openbare karakter.
 • De belangstelling voor en ouderbetrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten bevorderen.
 • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
 • Activiteiten organiseren zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.Ieder schooljaar helpen we als OV mee aan:

 • Nieuwjaarsfeest
 • Schoolreis
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Dorpsfeest
 • Afronding van het schooljaar

Om al deze activiteiten mogelijk te maken betalen ouder jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Daarnaast betaalt u als ouder een bijdrage voor de schoolreis. Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Klachten

Uiteraard kunnen er zaken zijn die u niet met directie, leerkrachten of leden van de MR wilt/kunt bespreken. Mevrouw M. de Zee is de vertrouwenspersoon voor de klachtenregeling die het bestuur voor de school heeft opgesteld. Tevens is zij veiligheidscoördinator. 

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC