Pedagogisch concept

Onze pedagogische aanpak is sterk beïnvloed door verschillende inspiratiebronnen, waaronder de Reggio Emilia benadering, de visie van Rebeca Wild en de Emmi Pikler. Deze bronnen vormen de kern van ons pedagogisch handelen:

Reggio Emilia benadering (Malaguzzi)

De Reggio Emilia-benadering is een pedagogische benadering voor jonge kinderen die zijn oorsprong heeft in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Het is vernoemd naar Loris Malaguzzi, een pedagoog en visionair die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van deze benadering. De Reggio Emilia-benadering legt de nadruk op de volgende principes:

 • Het kind als competent en actief individu: kinderen worden gezien als capabel, nieuwsgierig en vol potentieel. Het kind is actief deelnemer in het eigen leerproces, met de mogelijkheid om het eigen leren te sturen en te ontdekken.
 • De rol van de omgeving: de omgeving speelt een cruciale rol in het leerproces van kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een rijke, stimulerende en uitnodigende leeromgeving. Materialen en ruimtes worden zorgvuldig georganiseerd om de verbeelding, creativiteit en onderzoeksdrang van kinderen te stimuleren.
 • Projectmatig leren: In de Reggio Emilia-benadering wordt er gewerkt met projecten die voortkomen uit de interesses en vragen van kinderen Projecten op de PWS zijn korte en langdurige onderzoeken waarin kinderen actief betrokken zijn en verschillende vaardigheden en concepten ontwikkelen. Ze hebben de vrijheid om hun eigen pad te volgen en samen te werken met andere kinderen en volwassenen.
 • Dialoog en expressie: dialoog en expressie worden aangemoedigd als belangrijke manieren waarop kinderen hun gedachten, gevoelens en ideeën kunnen uiten. Er wordt waarde gehecht aan het luisteren naar kinderen, het stellen van vragen, het reflecteren op hun ervaringen en het documenteren van hun leerproces.
 • Samenwerking en gemeenschap: de Reggio Emilia-benadering benadrukt de betrokkenheid van gezinnen, opvoeders en de bredere gemeenschap bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen. Er wordt waarde gehecht aan nauwe samenwerking, uitwisseling van ideeën en het creëren van sterke banden tussen de school, gezinnen en de gemeenschap.

Kort samengevat stimuleert de Reggio Emilia-benadering een holistische, participatieve en op onderzoek gebaseerde aanpak van leren en ontwikkeling. Het legt de nadruk op de waarde van het kind, de invloed van de omgeving, projectmatig leren, dialoog en expressie en samenwerking met de gemeenschap.

Emmi Pikler

Emmi Pikler was een Hongaarse kinderarts en pedagoog. Pikler legt de nadruk op het respecteren van het kind als individu, het creëren van een liefdevolle en stabiele relatie en het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin het kind vrij kan bewegen en zich kan ontwikkelen.

 • Zelfstandige beweging: Pikler hecht veel waarde aan de natuurlijke motorische ontwikkeling van kinderen. Ze gelooft dat kinderen het beste leren bewegen en zich ontwikkelen wanneer ze de vrijheid hebben om hun eigen motorische vaardigheden te verkennen en te oefenen. Ze pleit voor een omgeving die uitnodigt tot vrij spel en zelfstandige beweging.
 • Stabiele en liefdevolle relaties: Pikler benadrukt het belang van stabiele en liefdevolle relaties tussen kinderen en hun verzorgers. Ze gelooft dat het opbouwen van een veilige hechting en vertrouwensband essentieel is voor de ontwikkeling van het kind. Verzorgers worden aangemoedigd om sensitief en responsief te zijn naar de behoeften van het kind.
 • Respect voor het individu: De Pikler-benadering moedigt respect aan voor de individualiteit van elk kind. Het erkent dat elk kind uniek is en zijn eigen tempo heeft in de ontwikkeling. Het respecteert de behoeften en de autonomie van het kind, waarbij het kind de ruimte krijgt om keuzes te maken en zijn eigen interesses te volgen.
 • Veilige en gestructureerde omgeving: Pikler benadrukt het belang van een veilige en gestructureerde omgeving voor kinderen. Ze gelooft dat een georganiseerde en goed voorbereide omgeving de ontwikkeling van het kind ondersteunt en een gevoel van veiligheid en vertrouwen biedt. Materialen en speelgoed worden zorgvuldig gekozen en aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.​​​​​

Rebeca Wild

De pedagogische visie van Rebecca Wild, een bekende Duitse pedagoog en auteur, omvat verschillende principes en waarden. Haar uitgangspunten borduren voort op de basis van Emmi Pikler. Enkele belangrijke aspecten van haar visie zijn:

 • Liefde voor het kind: Rebecca Wild benadrukt het belang van liefde in de opvoeding. Ze gelooft dat liefdevolle relaties de basis vormen voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het tonen van empathie, warmte en genegenheid is essentieel in het creëren van een positieve opvoedingsomgeving.
 • Respect voor ontwikkeling: Wild pleit voor respect voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Ze moedigt aan om het kind te zien als een uniek individu met eigen behoeften, interesses en talenten. Het ondersteunen van de natuurlijke ontwikkeling van het kind en het stimuleren van zijn of haar potentieel staan centraal.
 • Vrijheid en grenzen: Wild erkent de waarde van vrijheid in de opvoeding, maar benadrukt ook het belang van grenzen. Ze gelooft dat vrijheid zonder grenzen leidt tot chaos en onzekerheid. Het stellen van duidelijke grenzen en het bieden van structuur geeft kinderen een gevoel van veiligheid en helpt hen om verantwoordelijke keuzes te maken.
 • Opvoeden tot wereldburgers: Een belangrijke missie van Rebecca Wild is het opvoeden van kinderen tot betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Ze stimuleert het ontwikkelen van sociale vaardigheden, respect voor diversiteit, en bewustzijn van maatschappelijke en milieukwesties. Ze moedigt aan tot actieve betrokkenheid bij de samenleving en het streven naar een rechtvaardige wereld.

 

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC