MENUZOEKEN
info voor ouders

Omgaan met elkaar

Als iets niet vanzelfsprekend is. Het protocol omgaan met elkaar van Proloog heeft als uitgangspunt 7 kernniveaus. Het volledige protocol leest u hier. Hieronder vindt u een verkorte weergave:

Niveau 1
Een leerling wordt iedere dag ‘normaal’ door de leerkracht gecorrigeerd. Dit betreft storend gedrag of het aanpassen van de werkhouding. De leerkracht bespreekt dit met de leerling en in de onderbouwgroepen verdient het aanbeveling om het ook met de ouders te bespreken.
Leerkracht/leerling (evt. ouders)

Niveau 2
Incidenten worden door de leerkracht in het klassenboek genoteerd. Dit kunnen eenmalige incidenten zijn. Op basis van deze notities volgen gesprekken. Het kind krijgt daarbij de kans om zijn gedrag te verbeteren en terug te keren naar niveau 1.
Leerkracht/leerling

Niveau 3
Het kind staat regelmatig in het klassenboek. De groepsleerkracht overlegt met de intern begeleider. De leerling komt in de leerlingbespreking. Op basis van de besluitvorming in de leerlingbespreking worden de ouders op de hoogte gebracht van de problematiek. Het algemene uitgangspunt is dat positief gedrag zoveel mogelijk wordt beloond. Ouders en school trekken hierin één lijn.
Leerkracht/leerling/team/ouders.

Niveau 4
Er is geen vooruitgang. Er wordt een heen en weer schrift aanbevolen. Het contactboek wordt voor een periode van ongeveer 6 weken gebruikt. Bij goed gedrag gaat de leerling terug naar niveau 3. Bij geen of geringe vooruitgang wordt nogmaals een nieuwe periode afgesproken. Aanmelding voor aanvullend onderzoek kan plaats vinden.
Leerkracht/leerling Directeur/intern begeleider/ouders.

Niveau 5
Ondanks alle inspanningen wordt er geen vooruitgang geboekt. Er wordt onderzoek aangeboden. De psycholoog bespreekt de conclusies met betrokkenen. Mogelijke oplossingen worden besproken en eventueel wordt er hulp van buitenaf gevraagd. Afspraken worden vastgelegd Leerkrachten/leerling/ouders/zorgteam/directeur.

Niveau 6
Alle stappen binnen de mogelijkheden van de school zijn gezet. Als er zich situaties voor doen waarbij; Een voortdurend storend, agressief gedrag van de leerling, de voortgang van het onderwijs verstoort, de leerling een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie vergt, waarbij niet of nauwelijks doelen worden bereikt, kan de school op basis van bovenstaande ijkpunten, na schriftelijk overleg met bestuur en inspectie, een procedure opstarten, waarbij de leerling tijdelijk wordt verwijderd. Te denken valt aan een dag of enkele dagen. NB; dit is iets anders dan op vrijwillige basis een time-out periode inlassen.
Directeur/leerling/ouders/externe hulp/bestuur.

Niveau 7
Na schriftelijk overleg met bestuur en de inspectie, start de school een definitieve verwijderingsprocedure op. De beslissing van verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voor meer informatie over schorsing en verwijdering verwijzen we naar de site van Proloog. Het mag duidelijk zijn dat de niveaus 6 en 7 alleen als uiterste stappen zullen worden gehanteerd.
Alle oplossingen die deze stappen kunnen voorkomen hebben onze duidelijke voorkeur

Nablijven/huiswerk
Als een kind vanwege zijn/haar gedrag het opgedragen werk niet heeft af kunnen maken dan moet het werk gemaakt worden tijdens de pauze, het vrije keuze-uur of na schooltijd. Soms kan dit werk, in overleg met de ouders, thuis worden gedaan.

Ongevallen
De leerkrachten zijn geschoolde BHV’er. (bedrijfshulpverleners) Uiteraard wordt er een pleister geplakt indien nodig, maar bij twijfel gaan we altijd de ouders/verzorgers bellen zodat er een bezoek aan de huisarts kan worden gebracht. Mocht dit laatste nodig zijn dan belt de leerkracht om te horen hoe het is gegaan en wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Incidenten tijdens schooltijd
Vuistregel is dat hetgeen op school gebeurt op school moet worden opgelost. Als dat in de klas niet mogelijk is wordt een collega gevraagd om te helpen. Indien nodig komt de directie erbij. De leerkracht probeert zoveel mogelijk zorg te dragen voor nazorg. Dit betekent bijvoorbeeld bellen met de ouders indien er een ongeluk heeft plaatsgevonden of een afspraak maken met de ouders na een incident. Samen met de ouders worden er afspraken gemaakt over; hoe hebben we gehandeld en hoe gaan we verder.

Incidenten buiten schooltijd
Samen zorgen we voor onszelf, de ander en de omgeving. Dit geldt ook buiten schooltijd.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of andere zaken voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een oplossing. Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school of met een van de vertrouwenspersonen van het bestuur.
Zie de uitgebreide klachtenprocedure op de website van proloog www.proloog.nl
De contactpersoon van onze school is: Marjolein de Zee. Tel: 058-2664861 [school]. Tel: 0512-332656 [privé].
De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Proloog (ouders en leerlingen) is: Tjitske Feersma (Cedin) 0880 200300
Centraal meldpunt vertrouwenspersoon: 0900-1113111 voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld.

Onderwijsinspectie
Inspectie van het onderwijs:info@winsp.nl. www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen naar 0800-5050. De informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs is gratis en op schooldagen van 10:00 tot 15:00 bereikbaar. Of kijk op www.50tien.nl

realisatie
web2work