MENUZOEKEN
info voor ouders

MR/OV

 

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 4 leden t.w. 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur heeft geen zitting in de MR maar kan worden gevraagd om advies te geven. De ouders worden gekozen en hebben in principe zitting voor 3 jaar. Men kan zich na 3 jaar herkiesbaar stellen. Wanneer een ouder geen kind meer op school heeft moet men uit de MR. Er kunnen geen 2 leden uit één gezin in de MR/OR zitting hebben.
Omdat het overleg van het schoolbestuur met elke MR zeer tijdrovend zou zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR bestaat uit leden van alle MR's van het openbaar primair onderwijs Leeuwarden. Iedere MR levert 1 lid, wisselend in een periode van 3 jaar een personeelslid of een ouder.
Het reglement van de (G) MR vindt u op de site van Proloog.

Oudervereniging
De oudervereniging (OV) van de Professor Wassenberghskoalle wordt gerund voor- en door ouders. De doelstelling van de oudervereniging (OV):

1. Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en haar openbare karakter.
2. De belangstelling voor en ouderbetrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten bevorderen.
3. Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
4. Activiteiten organiseren zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

De oudervereniging vergadert iedere tweede dinsdagavond van de maand. Al onze vergaderingen zijn openbaar en als ouder bent u van harte welkom om een keer aan te schuiven.

Ieder schooljaar helpen we als OV mee aan onder andere:
· Floralia
· Schoolreis
· Kinderboekenweek
· Sinterklaas
· Kerst
· Pasen
· Dorpsfeest

Om al deze activiteiten mogelijk te maken betalen ouder jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Daarnaast betaalt u als ouder een verplichte bijdrage voor de schoolreis.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Klachten
Uiteraard kunnen er zaken zijn die u niet met directie, leerkrachten of leden van de MR wilt/kunt bespreken.
Mevrouw M. de Zee is de vertrouwenspersoon voor de klachtenregeling die het bestuur voor de school heeft opgesteld. 

Tevens is zij veiligheidscoördinator.
 

realisatie
web2work