MENUZOEKEN
info voor ouders

MR/OV

 

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 4 leden t.w. 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur heeft geen zitting in de MR maar kan worden gevraagd om advies te geven. De ouders worden gekozen en hebben in principe zitting voor 3 jaar. Men kan zich na 3 jaar herkiesbaar stellen. Wanneer een ouder geen kind meer op school heeft moet men uit de MR. Er kunnen geen 2 leden uit één gezin in de MR/OR zitting hebben.
Omdat het overleg van het schoolbestuur met elke MR zeer tijdrovend zou zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR bestaat uit leden van alle MR's van het openbaar primair onderwijs Leeuwarden. Iedere MR levert 1 lid, wisselend in een periode van 3 jaar een personeelslid of een ouder.
Het reglement van de (G) MR vindt u op de site van Proloog.


Oudervereniging
De OV bestaat enkel uit ouders. De OV leden hebben zitting gedurende 1 jaar en kunnen worden herkozen zolang zij kinderen op school hebben. MR en OV vergaderingen zijn openbaar, iedereen met kinderen op school kan deze bijwonen.

Het is de taak van de OV om de ouders en verzorgers bij de school te betrekken (ouderparticipatie). 
OV leden zijn actief bij de voorbereiding van feesten, projecten enz. 


Klachten
Uiteraard kunnen er zaken zijn die u niet met directie, leerkrachten of leden van de MR wilt/kunt bespreken.
Mevrouw M. de Zee is de vertrouwenspersoon voor de klachtenregeling die het bestuur voor de school heeft opgesteld. 

Tevens is zij veiligheidscoördinator.
 

realisatie
web2work