MENUZOEKEN
info voor ouders

Aanmelden en inschrijven van kinderen op de Prof. Wassenberghskoalle (PWS)  

 

klik hier voor het formulier 'verzoek tot aanmelding'
Met dit formulier kunt u uw interesse voor onze school kenbaar maken. U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst.
Daarna kan er een oproep voor een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
Het invullen van dit formulier is geen automatische plaatsing op onze school.

Mailcontact? Vergeet dan niet om een telefoonnummer te vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Kinderen van 4 jaar en jonger.

  

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op de PWS  start is er een kennismakingsgesprek met de ouders.  

Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de kenmerken van het onderwijs op de Prof. Wassenberghskoalle voor, de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die de PWS te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats.  

 

Aanmelding  

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na de definitieve aanmelding.  

We streven naar een maximum van 28 kinderen per groep voor de groepen 3 t/m 8. 

We werken met drie kleutergroepen; groep 1 en 2 en de instroomgroep.

 

Voor aanmelding  

Ouders kunnen hun kind dat nog geen drie jaar is voor-aanmelden. Als ouders een voor-aanmelding willen doen vullen ze het formulier Verzoek tot aanmelding in. Ouders/verzorgers krijgen een bevestiging van ontvangst, maar hiermee staat de leerling niet definitief ingeschreven. Dit kan niet eerder dan wanneer de leerling 3 jaar is. 

 

Bij het besluit van de directie of een kind definitief kan worden aangemeld worden de voorrangsregels gevolgd.  

 

1. Eerst worden broertjes of zusjes van huidige leerlingen geplaatst;  

2. Daarna kinderen van de peuterspeelzaal
De Speelleerenontdekplek

3. Daarna op volgorde van de datum waarop het formulier verzoek tot (voor) aanmelding is ontvangen door de schoolleiding van de Prof. Wassenberghskoalle 
 

Ouders ontvangen bij voor- aanmelding bericht van de school of hun kind definitief aangemeld kan worden vanaf het moment dat het kind drie jaar wordt;  

Alle ouders die een vooraanmelding hebben gedaan ontvangen een ontvangstbevestiging. Aanmelding peuterspeelzaal en naschoolseopvang gaat via de Stichting Kinderopvang Friesland.

 

Aanmelding  

Ouders kunnen hun kind definitief aanmelden als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt op basis van de berichtgeving van de schoolleiding waaruit blijkt dat het kind definitief aangemeld kan worden. Als het maximum aantal  leerlingen in de groepen nog niet is bereikt kan ook een kind waarvoor geen voor-aanmelding heeft plaatsgevonden worden aangemeld.  

Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding.  

Een aantal weken voordat het kind vier jaar wordt en naar school gaat, maakt de leerkracht van de groep waarin het kind is geplaatst een afspraak voor de eerste schooldag en voor het wennen. Kinderen kunnen voordat ze vier jaar worden 5 dagen komen wennen. De meedraaidagen worden meestal aaneengesloten gemaakt. Voor het kind is het belangrijk om de ene opvang af te ronden en daarna pas voor de nieuwe te gaan. Hierdoor is er  geen sprake is van verschil in regels en routines. In overleg met ouders en leerkracht wordt per kind bekeken of een kind als het 4 jaar geworden is direct hele dagen naar school gaat of eerst gedeeltelijk.  

 

Indien een leerling in het voedingsgebied komt wonen zullen we kijken of er tijdens het schooljaar nog iemand bij kan. 

Indien het zij-instromers betreft geldt dat we voor de zomervakantie bekijken of er na de zomervakantie nog kinderen bij de groep kunnen. 

Altijd geldt dat we eerst een kennismakingsgesprek voeren. Vervolgens kunnen ouders een verzoek tot aanmelding doen.  

 

Voor kinderen afkomstig van een andere school geldt het volgende:  

• er moet plaats zijn in een groep  

• ouders moeten bewust voor de Prof. Wassenberghskoalle kiezen en accepteren daarmee ook de werkwijze en andere zaken die bij de school horen. 

• er is overleg met de andere school geweest  

• de Intern Begeleider heeft inzicht gekregen in het dossier van de leerling  

• er kan passend onderwijs geboden worden  

• bij de toelating wordt ook rekening gehouden met de zorgbehoefte van de groep 

• de start vindt plaats in het nieuwe schooljaar  

  

De schoolleiding neemt, dit alles overwegende, een beslissing over het al dan niet toelaten van de leerling.  

Ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd of de leerling al dan niet toegelaten kan worden. 

 

Indien ouders vanwege een verhuizing of om een andere reden hun kind uit willen laten schrijven behoort er eerst een gesprek plaats te vinden. Dit kan zijn met de leerkracht, de IB'er of de directie.
Daarna nemen we contact op met de nieuwe school. Uitschrijving is onmogelijk als er geen school is gevonden.

 

 

 

 

 

realisatie
web2work