MENUZOEKEN
Onze school

 

Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst.

Missie; onderwijs en opvoeding die 'worden wie je bent' realiseert, zodat je een goede wereldburger kunt zijn.

We werken met de mondiale 6C's
Critical thinking/kritisch denken
Citizenship/ Burgerschap
Character/ Karakter
Collaboration/ Samenwerking
Creativity/ Creativiteit
Communication/Communicatie

 

 

Visie Inspiratiebronnen: 
Rebeca Wild en Emmi Pikler

Kernwoorden:
• Liefde (voor het kind)
• Respect (voor ontwikkeling)
• Vrijheid en grenzen (zonder grenzen kan er geen vrijheid zijn)
Reggio approach Loris Malaguzzi
Aandacht voor:
• Individu (lees alle betrokkenen)
• Omgeving (binnen, buiten)
• Actie (alle handelingen

Pedagogisch concept Lekkum
De Prof. Wassenberghskoalle is een openbaar Educatief kindcentrum in het dorp Lekkum.
Openbaar staat voor; gelijkwaardigheid, vrijheid&verantwoordelijkheid, ontmoeting.
Een plaats waar verhalen samen komen.


Kinderen bepalen hun eigen identiteit en mogelijkheden door relaties en interactie met hun leeftijdgenoten en volwassenen, en door echte en verbeelde ervaringen
Als we willen dat leerlingen in staat zijn om in turbulente en complexe tijden te floreren en de wereld te veranderen, dan moeten we ons steeds de vraag stellen; wat moeten we kinderen leren? Waar vindt het leren plaats? Hoe meten we succes?
De Deep learning competenties (6C's) vormen de kern van wat vandaag de dag essentieel is voor leerlingen. Door samen voor onderwijs en opvoeding te gaan,  creëren we een leergemeenschap voor zowel kinderen, ouders, als leerkrachten, waarbij goede wereldburgers te worden en te zijn onze missie is.

 

 

 

Alles draait om 'individu, ruimte en actie.

Dit vormt een driehoek van eenheid.

Individu; hiermee bedoelen we alle mensen. De kinderen, ouders, leerkrachten, opvangkrachten; iedereen is van belang.

Ruimte; hiermee bedoelen we de omgeving. De kindplaats moet een afspiegeling zijn van de mensen die daar zijn/werken. Met ruimte bedoelen we hier niet alleen de ruimte in en om de school, maar ook de omgeving waarin het kind leeft; het plein, het dorpshuis, de speeltuin, het gebied langs de Dokkumer Ee, de Tún etc.

Actie; Hiermee bedoelen we handelingen, gebaren tussen ruimte en individu. Als dat plaats vindt is er echt sprake van interactie. Door actie word je op nieuwe gedachten gebracht, het zet je aan het denken en zo ontstaan er nieuwe plannen. De interactie tussen kind en de leerkracht/opvangkracht bepaalt de identiteit van de school/kindplaats.

 

Atelierista en pedagoog.

Het atelier biedt kinderen de mogelijkheid om verschillende talen te spreken. In onze situatie hebben we echter een gebrek aan ruimte en dus ook aan ateliers. Daarom zoeken wij ze elders en werken we in de lokalen met de ateliervorm. Een schuur, een bakkerij, een zaal, de kerk, de Tún, iedere ruimte is welkom. In onze situatie hebben we niet zoals in Italië één atelierista (=persoon met een kunstzinnige opleiding), maar proberen leerkrachten, opvangkrachten en ouders samen creatief te zijn.

De medewerkers zijn de pedagogen die de visie moeten bewaken, die moeten kijken hoe rijk/vol het kind al is, die het programma zo moeten maken dat de kerndoelen aan bod komen. De voor- en naschoolse opvangkrachten worden geacht een plaats te creëren waar kinderen hun vrije tijd op een plezierige manier kunnen doorbrengen.

 

Wat betekent bovenstaande voor de kinderen?

Kinderen ontwikkelen en leren continue en maken gebruik van de leertijd die hen wordt geboden. Er wordt gewerkt vanuit doelen waarbij er steeds een bewuste keuze wordt gemaakt in verwerking met behulp van een boek, digitale verwerking of andere leermaterialen.

Kinderen werken veel samen en helpen elkaar.

Kinderen worden betrokken bij hun eigen leren, dit is zichtbaar in de portfolio.

Oudsten leren om zorg te dragen voor de jongere kinderen.

Er heerst een cultuur waarin het stellen van vragen belangrijker is dan de antwoorden. 

'Juf kun je mij helpen? Ja , dat kan ik, maar kun je het ook zelf?'

Kinderen krijgen de ruimte voor eigen initiatief, maar vrijheid betekent ook gebondenheid, immers zonder grenzen kun je geen vrijheid creëren. Praktische regels en afspraken, aandacht voor normen en waarden en denkgewoonten helpen hierbij. De basisregels zijn vastgelegd zijn in de hele school te vinden. 

Kinderen kennen de basisregels;
Ik zorg goed voor mijzelf
Ik zorg goed voor de ander
Ik zorg goed voor mijn omgeving

De weerbaarheidsstappen en de competenties van de 6 C's worden gebruikt om elkaar aan te spreken op gedrag.
Kapstokregels helpen de kinderen om de grenzen te verkennen.
Dit zijn bijvoorbeeld; je gebruikt materiaal waarvoor het bestemd is, materialen die je gebruikt ruim je op, als je met anderen wilt spelen vraag je of je mee mag doen, etc.

 

 

Wat betekent dit voor ouders?

Omdat er veel wordt gedocumenteerd accepteren ouders dat er foto's worden gemaakt. Deze zijn nodig voor het verslag van de dag, nieuwsbrieven en de portfolio.

Ouders, kinderen en leerkrachten gaan regelmatig met elkaar in gesprek.

Ouders zorgen ervoor dat ze betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind (eren) Waar nodig wordt er specifieke hulp van ouders verwacht. 

Ouders ondersteunen de activiteiten die via de oudervereniging of school worden geregeld.

Ouders houden personeel op de hoogte van ontwikkelingen die een rol kunnen spelen in het dagelijks welbevinden van de kinderen.

Ouders spelen een actieve rol in het feit dat we met zijn allen pesten moeten voorkomen/ uitbannen

Ouders houden zich aan de regels van de school.

 

 

realisatie
web2work