MENUZOEKEN
Onze school

Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst.

We werken met de mondiale 6C's
Critical thinking/kritisch denken
Citizenship/ Burgerschap
Character/ Karakter
Collaboration/ Samenwerking
Creativity/ Creativiteit
Communication/Communicatie

 


Visie

Inspiratiebronnen: 
Rebeca Wild en Emmi Pikler

Kernwoorden:
• Liefde (voor het kind)
• Respect (voor ontwikkeling)
• Vrijheid en grenzen (zonder grenzen kan er geen vrijheid zijn)
Reggio approach Loris Malaguzzi
Aandacht voor:
• Individu (lees alle betrokkenen)
• Omgeving (binnen, buiten)
• Actie (alle handelingen

Kindplaats
We noemen onze school een kindplaats. Dat wil zeggen een plaats waar kinderen worden opgevangen en onderwijs krijgen. Een grote ontmoetingsplaats. De uitgangspunten van Malaguzzi, grondlegger van de kindercentra in Reggio Emilia in Italië en Rebeca Wild en Emmi Pikler gebruiken we als basis.

Pedagogisch concept Lekkum
Kinderen bepalen hun eigen identiteit en mogelijkheden door relaties en interactie met hun leeftijdgenoten en volwassenen, en door echte en verbeelde ervaringen.

• Het kind staat centraal.
Een kind is sterk, rijk en actief en heeft vele mogelijkheden in zich. Het heeft een sterke drang om te weten en te begrijpen. Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld, verlangen naar relaties en communicatie met anderen. Zij stellen zich open voor verandering en wisselwerking. Vanaf hun geboorte leren zij omgaan met de sociale en fysieke omgeving, met alles wat de cultuur waarin zij opgroeien hen brengt. Met dit beeld voor ogen willen we een plaats voor kinderen creëren, een KINDPLAATS; één plaats voor kinderen, met een systeem waarin alles samenhangt.

De rol van de volwassene.
De volwassene moet zich kunnen inleven in de eigen levensgeschiedenis om zich te kunnen invoelen in de wereld van het kind. Een ieder die betrokken is bij de opvang/begeleiding van de aan hem/haar toevertrouwde kinderen moet proberen door de bril van de kinderen te kijken. Het is zijn/haar taak om actief te luisteren naar kinderen, want kinderen hebben wel honderd talen om zich te uiten (tekenend, schilderend, met klei, via muziek, bewegen enz.). Volwassenen zullen het kind respecteren en dat respect ook van kinderen verwachten. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat kinderen spreken met twee woorden en dat de leerkrachten en hulpkrachten worden aangesproken met juf/meester. De omgeving, de benadering van kinderen en het accepteren van de verschillende talen die kinderen kunnen hanteren zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kortom: ‘Zeker, de honderd is er’. (zie gedicht De Honderd Talen)

Alles draait om: individu, ruimte en actie.
Dit is de drie-eenheid.
Individu: Hiermee bedoelen we alle mensen. Dus kinderen, ouders, leerkrachten en opvangkrachten. Niet alleen ouders, maar alle opvoeders, ja alle mensen in de woonomgeving zijn belangrijk.
Ruimte: Hiermee bedoelen we de omgeving. De kindplaats moet een afspiegeling zijn van de mensen die daar zijn/werken. Met ruimte bedoelen we hier niet alleen de ruimte in en om school, maar ook de omgeving waarin het kind leeft, zoals het plein, het dorpshuis, de speeltuin, het gebied langs de Dokkumer Ee, De Tún etc.
Actie: Hiermee bedoelen we handelingen, gebaren tussen ruimte en individu. Als dat plaatsvindt is er pas echt sprake van interactie. Door actie word je op nieuwe gedachten gebracht, het zet je aan het denken en zo ontstaan er nieuwe plannen. De interactie tussen het kind en de leerkracht/opvangkracht bepaalt de identiteit van de school/kindplaats.

Atelierista en pedagoog.
Het werken met ateliers; deze kunnen in het schoolgebouw zijn maar ook daarbuiten. De ateliervorm biedt kinderen de mogelijkheid om verschillende creatieve talen te spreken. In onze situatie hebben we niet zoals in Italië één atelierista (een persoon met een kunstzinnige opleiding), maar proberen leerkrachten, opvangkrachten en ouders samen creatief te zijn.
De leerkrachten zijn de pedagogen die de visie moeten bewaken, die er naar moeten kijken hoe vol/rijk het kind al is, die het programma zo moeten maken dat het past bij het kind (= adaptief onderwijs) en dat de kerndoelen aan bod komen. De opvangkrachten voor de kinderen van 2-4 jaar en de buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar worden geacht een plaats te creëren waar kinderen hun vrije tijd op een plezierige manier kunnen doorbrengen. Creativiteit speelt ook hier een belangrijke rol.

Educatieve kindplaats.
De kindplaats in Lekkum is een plek waar een heleboel volwassenen en kinderen samen leven en met elkaar relaties aangaan. Wederzijds vertrouwen en veiligheid zijn hierbij van essentieel belang. Het is als een soort bouwwerk dat in aanbouw is en voortdurend verandert. Kinderen zijn de hoofdrolspelers, maar ook ouders spelen een grote rol. Zij hebben het recht om te weten wat er zich op school afspeelt en om daarin te participeren. Sterker nog; het team verwacht ouderbetrokkenheid bij het leren.  Om ouders te laten delen in de ervaringen die hun kinderen opdoen wordt er veel gedocumenteerd. Het verslag van de dag, de weekbrief, het vastleggen van processen al dan niet met foto’s speelt hierbij een grote rol. We willen een omgeving creëren waarin kinderen, ouders en personeel zich thuis voelen. Om dit te realiseren is er heel veel ruimte nodig. Letterlijk (veel vierkante meters) en figuurlijk (ruimte voor de verschillende talen die kinderen spreken). Ruimte betekent vrijheid, echter
ook gebondenheid. Praktische regels en afspraken, aandacht voor normen en waarden helpen hierbij. De basisregels zijn vastgelegd en deze vindt u op kleine posters in de hele school terug.   

realisatie
web2work